Yuchi

Language family: Hokan-Siouan

Information: Indian language. Yuchi is mixed with Creek.

 

 

 

 

 

 

Yucateco

Yuki