Sahr

Geographical use: Chad

 

 

 

 

 

 

 

Sahidic

Sajan Samoyed