Powhatan

Language family: Algonkin-Wakashan

Language group: Algonkian

Information: Indian language

 

 

 

 

Poton

Poya